ຂົນສົ່ງຈາກຈີນ ສັ່ງຊື້ເຄື່ອງຈາກ ເວັບໄຊໃນຈີນ ທາວປາວ 1688 alibaba

Cmall.la ບໍລິການ ຂົນສົ່ງ ຈີນລາວ ສັ່ງເຄື່ອງຈາກ ເວັບໄຊໃນຈີນ ທາວປາວ Taobao.com , Tmall.com , 1688.com , alibaba.com ແລະ ເວັບໄຊອື່ນໆ

Download ແບບຟອມ   

ການສັ່ງເຄື່ອງຈາກຈີນເວັບໄຊໃນຈີນ ເຊັ່ນ ທາວປາວ Taobao.com ມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. ກໍລະນີລູກຄ້າເລືອກສິນຄ້າເອງຈາກເວັບໄຊໃນຈີນ ເຊັ່ນ ທາວປາວ Taobao.com:

ເຂົ້າເລືອກສິນຄ້າ ທີ່ ເວັບໄຊໃນຈີນ ເຊັ່ນ ທາວປາວ: www.Taobao.com

ລູກຄ້າ ຕ້ອງ ກັອບປີ ເວັບລິງ Link ຈາກ ເວັບໄຊໃນຈີນ ເຊັ່ນ Taobao.com ແລ້ວສົ່ງເຂົ້າ ອີເມວ E-Mail ຫຼື ວັອດແອັບ WhatsApp ຂອງ ຊີມໍ Cmall.la ພວກເຮົາຈະມີແບບຟອມໃຫ້ເຕີມ ເພື່ອປ້ອງກັນການຜິດພາດ

ລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍ ເງິນຄ່າເຄື່ອງຕາມໜ້າເວັບໄຊ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງພາຍໃນຈີນ(ຖ້າມີ) ໃຫ້ ຊີມໍ Cmall.la ຕາມຈໍານວນລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕົນເອງສັ່ງ ກ່ອນການສັ່ງຊື້ຂອງ ທີມງານ ຊີມໍ Cmall.la

ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການສັ່ງຊື້ໃຫ້ ຊີມໍ Cmall.la ໃນມື້ສິນຄ້າໄດ້ມາຮອດວຽງຈັນ ໂດຍທົ່ວໄປປະມານ 5% ຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າທັງໝົດສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ (ສະເພາະລູກຄ້າຕ່າງແຂວງ ແມ່ນຕ້ອງຈ່າຍຜ່ານ ທະນາຄານ ແລະ ຈ່າຍຄ່ານໍາສົ່ງເຖີງຕ່າງແຂວງ ພ້ອມ ໂດຍ ລົດ ຫຼື ຍົນ)

2. ກໍລະນີລູກຄ້າບໍ່ໄດ້ເລືອກສິນຄ້າເອງ:

ບອກຊື່ສິນຄ້າ ຫຼື ມີຮູບສົ່ງເຂົ້າ ອີເມວ E-Mail ຫຼື ວັອດແອັບ WhatsApp ຂອງ ຊີມໍ Cmall.la

ທີມງານ ຊີມໍ Cmall.la ຈະຊອກຫາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວໃນ ເວັບໄຊໃນຈີນ ເຊັ່ນ: ທາວປາວ Taobao.com ແລະ ອື່ນໆ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະສົ່ງ ລາຄາ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ ຄືນໃຫ້ລູກຄ້າເບິ່ງ

ພາຍຫຼັງ ຄອນເຟີມການຊື້ ລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄ່າສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໃຫ້ ຊີມໍ Cmall.la ຕາມຈໍານວນລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕົນເອງສັ່ງ ກ່ອນການສັ່ງຊື້ຂອງ ທີມງານ ຊີມໍ Cmall.la

ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການສັ່ງຊື້ໃຫ້ ຊີມໍ Cmall.la ໃນມື້ສິນຄ້າໄດ້ມາຮອດວຽງຈັນ ໂດຍທົ່ວໄປປະມານ 5% ຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າທັງໝົດສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. (ສະເພາະລູກຄ້າຕ່າງແຂວງ ແມ່ນຕ້ອງຈ່າຍຜ່ານ ທະນາຄານ ແລະ ຈ່າຍຄ່ານໍາສົ່ງເຖີງຕ່າງແຂວງ ພ້ອມ ໂດຍ ລົດ ຫຼື ຍົນ)

ຄ່າບໍລິການຂອງຊີມໍ:

ລາຄາເຄື່ອງ: 5,000,000 ກີບ ລົງມາ ເກັບຄ່າບໍລິການ 5%

- ລາຄາເຄື່ອງ: 5,000,000 ກີບ ຂຶ້ນໄປ: 3ຫຼື ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຄ່າຂົນສົ່ງແຕ່ຈີນມາລາວ:

- ຖ້າເປັນສິ້ນສ່ວນນ້ອຍ: 10,000 ກີບ/ຊິ້ນ

- ຖ້າເປັນເຄື່ອງທົ່ວໄປ: 10,000 ກີບ/ກິໂລ (ຖ້າເຄື່ອງຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໄລ່ຂະໜາດເຂົ້າພ້ອມ)

- ຖ້າເປັນເຄື່ອງໃຫຍ່ ຈໍານວນຫຼາຍ: 1,500,000 ກີບ/ແມັດກ້ອນ

- ຖ້າເປັນເຄື່ອງໜັກ ຈໍານວນຫຼາຍ: 3,200,000 ກີບ/ໂຕນ

 

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ຊີມໍ Cmall.la

Tel & WhatsApp: 020 – 58979993, 23222296, 23222298

E-Mail: CmallLaos@gmail.com

ເລກບັນຊີ ໂອນເງິນ ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດ:

- BCEL ສະກຸນເງິນກີບ LAK: 01311-000-1656-195001

- BCEL ສະກຸນເງິນໂດລາ USD: 01311-010-1656-195001

- BCEL ສະກຸນເງິນບາດ THB: 01311-000-1656-195001

ຊື່ບັນຊີ: CMALL SOLE CO.,LTD