ສັ່ງຊື້ເຄື່ອງຈາກ ເວັບໄຊ ທາວປາວ

Cmall.la ບໍລິການ ສັ່ງເຄື່ອງຈາກ ເວັບໄຊ ທາວປາວ Taobao.com

Download ແບບຟອມ   

ການສັ່ງເຄື່ອງຈາກ ທາວປາວ Taobao.com ມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. ກໍລະນີລູກຄ້າເລືອກສິນຄ້າເອງຈາກເວັບໄຊ ທາວປາວ Taobao.com:

ເຂົ້າເລືອກສິນຄ້າ ທີ່ ເວັບໄຊ ທາວປາວ: www.Taobao.com

ລູກຄ້າ ຕ້ອງ ກັອບປີ ເວັບລິງ Link ຈາກ ເວັບໄຊ Taobao.com ແລ້ວສົ່ງເຂົ້າ ອີເມວ E-Mail ຫຼື ວັອດແອັບ WhatsApp ຂອງ ຊີມໍ Cmall.la ພວກເຮົາຈະມີແບບຟອມໃຫ້ເຕີມ ເພື່ອປ້ອງກັນການຜິດພາດ

ລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍ ເງິນຄ່າເຄື່ອງຕາມໜ້າເວັບໄຊ ແລະ ຄ່າຂົນສົ່ງພາຍໃນຈີນ(ຖ້າມີ) ໃຫ້ ຊີມໍ Cmall.la ຕາມຈໍານວນລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕົນເອງສັ່ງ ກ່ອນການສັ່ງຊື້ຂອງ ທີມງານ ຊີມໍ Cmall.la

ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການສັ່ງຊື້ໃຫ້ ຊີມໍ Cmall.la ໃນມື້ສິນຄ້າໄດ້ມາຮອດວຽງຈັນ ໂດຍທົ່ວໄປປະມານ 5% ຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າທັງໝົດສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ (ສະເພາະລູກຄ້າຕ່າງແຂວງ ແມ່ນຕ້ອງຈ່າຍຜ່ານ ທະນາຄານ ແລະ ຈ່າຍຄ່ານໍາສົ່ງເຖີງຕ່າງແຂວງ ພ້ອມ ໂດຍ ລົດ ຫຼື ຍົນ)

2. ກໍລະນີລູກຄ້າບໍ່ໄດ້ເລືອກສິນຄ້າເອງ:

ບອກຊື່ສິນຄ້າ ຫຼື ມີຮູບສົ່ງເຂົ້າ ອີເມວ E-Mail ຫຼື ວັອດແອັບ WhatsApp ຂອງ ຊີມໍ Cmall.la

ທີມງານ ຊີມໍ Cmall.la ຈະຊອກຫາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວໃນ ເວັບໄຊ ທາວປາວ Taobao.com, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະສົ່ງ ລາຄາ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ ຄືນໃຫ້ລູກຄ້າເບິ່ງ

ພາຍຫຼັງ ຄອນເຟີມການຊື້ ລູກຄ້າຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄ່າສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໃຫ້ ຊີມໍ Cmall.la ຕາມຈໍານວນລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕົນເອງສັ່ງ ກ່ອນການສັ່ງຊື້ຂອງ ທີມງານ ຊີມໍ Cmall.la

ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການສັ່ງຊື້ໃຫ້ ຊີມໍ Cmall.la ໃນມື້ສິນຄ້າໄດ້ມາຮອດວຽງຈັນ ໂດຍທົ່ວໄປປະມານ 5% ຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າທັງໝົດສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. (ສະເພາະລູກຄ້າຕ່າງແຂວງ ແມ່ນຕ້ອງຈ່າຍຜ່ານ ທະນາຄານ ແລະ ຈ່າຍຄ່ານໍາສົ່ງເຖີງຕ່າງແຂວງ ພ້ອມ ໂດຍ ລົດ ຫຼື ຍົນ)

ຄ່າບໍລິການຂອງຊີມໍ:

ລາຄາເຄື່ອງ: 10,000,000 ກີບ ລົງມາ ເກັບຄ່າບໍລິການ 5%

- ລາຄາເຄື່ອງ: 10,000,000 ກີບ ຂຶ້ນໄປ: 3ຫຼື ເບິ່ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຄ່າຂົນສົ່ງແຕ່ຈີນມາລາວ:

- ຖ້າເປັນສິ້ນສ່ວນນ້ອຍ: 15,000 ກີບ/ຊິ້ນ

- ຖ້າເປັນເຄື່ອງທົ່ວໄປ: 15,000 ກີບ/ກິໂລ (ຖ້າເຄື່ອງຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໄລ່ຂະໜາດເຂົ້າພ້ອມ)

 

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ຊີມໍ Cmall.la

Tel & WhatsApp: 020 – 58979993, 78928965, 23222296, 23222298

E-Mail: CmallLaos@gmail.com

ເລກບັນຊີ ໂອນເງິນ ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດ:

- BCEL One ສະກຸນເງິນກີບ LAK: 010-12-00-01076633001

ຊື່ບັນຊີ: PHOUKHAM PHONVIXAY MR