ຟລາມີນາ Flamina ປັບຄວາມສົມດຸນຂອງລະດັບຮໍໂມນເພດຍິງ

ລຸ້ນ (Model): ຟລາມີນາ Flamina

ມີສິນຄ້າ ມີສິນຄ້າ

ລາຄາ: 165,000.00KIP
ລວມພາສີ 165,000.00KIP
ຈຳນວນ:
(ຊື່ຮ້ານ ຊີມໍ),

 

ຟລາມີນາ Flamina ປັບຄວາມສົມດຸນຂອງລະດັບຮໍໂມນເພດຍິງ

ອາການບົກຜ່ອງຂອງຮໍໂມນເພດຍິງ ສໍາລັບຜູ້ຍິງໄວທອງ ຫຼື ໃກ້ໝົດປະຈໍາເດືອນ

ແລະຜູ້ຍິງຜ່າຕັດມົດລູກ

ຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບຂອງລະດັບຮໍໂມນເພດຍິງ ເອສໂຕຼເຈນ ໃນຮ່າງກາຍ

Balancing the estrogen levels in the body

ທາງເລືອກທີ່ດີໃນການທົດແທນຮໍໂມນເພດຍິງເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຊີວິດດີຂຶ້ນ ໃນຊ່ວງ

ໄລຍະກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວໝົດປະຈໍາເດືອນ

- ສ່ວນປະກອບ:

ໃນ 1 ແຄບຊູນ ປະກອບດ້ວຍສານສະກັດຈາກຖົ່ວເຫຼືອງ 62.5 ກມ ( ຄໍານວນຈາກ

ປະລິມານທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດຂອງ ໄອໂຊຟລາໂວນໃນສານສະກັດຈາກຖົ່ວເຫຼືອງ ຄືຮ້ອຍລະ 40%

ປະກອບດ້ວຍໄອໂຊຟລາໂວນທີ່ສໍາຄັນ ຄື ຈີເນສທີນ 7.5 ມກ ແລະ ເດດເຊີນ 7.5 ມກ)

- ຂໍ້ບົ່ງໃຊ້:

ຊ່ວຍບັນເທົາອາການອັນເນື່ອງມາຈາກພາວະໝົດປະຈໍາເດືອນເຊັ່ນ: ອາການອອກຮ້ອນວູບ

ວາບຕາມໃບໜ້າ, ເຫື່ອອອກຍາມກາງຄືນ, ເກີດອາລົມງຸດງິດ ແລະ ເກີດອາການຕົກໃຈງ່າຍ

- ຂະໜາດ ແລະ ວິທີໃຊ້:

ຮັບປະທານຄັ້ງລະ 1 ແຄບຊູນ ມື້ລະ 2 ຄັ້ງ ຫຼື ຕາມຄໍາແນາະນໍາຂອງແພດ

+ ການປິ່ນປົວດ້ວຍຮໍໂມນສັງເຄາະ Hormone Replacement Therapy (HRT)

- ການສຶກສາທາງດ້ານການແພດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປິ່ນປົນດ້ວຍວິທີທົດແທນຮໍໂມນ

ໂດຍເຄມີສັງເຄາະມີຜົນຂ້າງຄຽງຢ່າງຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ເລືອດອອກຊ່ອງຄອດ, ຊ່ອງຄອດບວມ

ແລະ ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງອື່ນຄື: ຫົວໃຈວາຍ, ມີການອຸດຕັນຂອງເສັ້ນເລືອດສະໝອງ,

ມະເຮັງມົດລູກ ແລະ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ

+ ການປິ່ນປົວດ້ວຍສານ Phytotherapy

- Phytoestrogens, ໄດ້ມາຈາກສ່ວນປະກອບທາງທໍາມະຊາດ ເຊິ່ງມີໂຄງສ້າງ ແລະ

ໜ້າທີ່ຄ້າຍກັບ ເອສໂຕຣເຈນ; ແຕ່ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການທົດ

ແທນຮໍໂມນເພດຍິງ.

- ຖົ່ວເຫຼືອງໄອໂຊຟາວອນ, ແມ່ນໄດ້ຮັບການວິໃຈຄົ້ນຄວ້າແລ້ວວ່າມີສານ Phytoestrogens

ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກວົງການແພດວ່າເປັນວິທີການທົດແທນຮໍໂມນທີ່ໄດ້ຜົນ ແລະ

ປອດໄພທີ່ສຸດ

- ໄອໂຊຟາວອນຈະປະກອບດ້ວຍທາດ ຈີເນສທີນ ແລະ ເດດຊີນ ເຊິ່ງທາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກ

ສະກັດຈາກພືດທໍາມະຊາດ ມິລິດໃນການເພີ່ມໜ້າທີ່ການຂອງຮໍໂມນເພດຍິງ ເອສໂຕຣເຈນ

+ Eurodrug’s Flamina Gennistin & Daidzin Unique Formula

Genistin:

- ຫຼຸດອາການອອກຮ້ອນວູບວາບຕາມໃບໜ້າ

- ປ້ອງກັນການສູນເສຍມວນກະດູກສັນຫຼັງ: ເພີ່ມການສ້າງກະດູກໃໝ່

Daidzin:

- ແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບສານ Daidzin ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ອາດຈະໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກມະເຮັງ

ເຕົ້ານົມ

- ເຮັດໃຫ້ເກີດຂະບວນການທໍາລາຍຈຸລັງມະເຮັງ MCF-7 ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຢູ່ໃນ

Mitochronrial

- ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ

- ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫົວໃຈ - ເສັ້ນເລືອດ ແລະ ກະດູກຜ່ອຍ

- ເຮັດໃຫ້ມົດລູກແຂງແຮງສົມບູນ ໂດຍວິທີການຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດຢູ່ມົດລູກ

ອາການຂອງຜູ້ຍິງກ່ອນໝົດປະຈໍາເດືອນ ແລະ ຜູ້ຍິງທີ່ໝົດປະຈໍາເດືອນ ສາເຫດເກີດ

ມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນເພດຍິງ ເອສໂຕຼເຈນ, ການສູນເສຍຮໍໂມນເພດຍິງ

ເອສໂຕຣເຈນ ແມ່ນສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງບັນດາການທີ່ເກີດຂຶ້ນໄລຍະໝົດປະຈໍາເດືອນ.

+ ການປ່ຽນແປງລະດັບຮໍໂມນເພດຍິງ ເອສໂຕຣເຈນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດ:

- ອາການອອກຮ້ອນວູບວາບຕາມໃບໜ້າ

- ເຫື່ອອອກຍາມກາງຄືນ

- ເກີດອາການຕົກໃຈງ່າຍ

- ນອນຫຼັບຍາກ (ນອນບໍ່ຫຼັບ)

- ເກີດອາລົມຫງຸດຫງິດ

- ຊ່ອງຄອດແຫ້ງ (ເວລາມີເພດສໍາພັນຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຈັບ)

- ນອນຫຼັບບໍ່ແຈບ

- ອາການກະດູກຜ່ອຍ

ຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການໄວທອງແມ່ນເກີດຂຶ້ນ 5 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ

* ຢິນ... Yin ສົມດູນດ້ານຈິດໃຈ

+ ເປັນສູດດຽວທີ່ໄດ້ຜ່ານການວິໄຈທາງວິທະຍາສາດ ເຊິ່ງມີສານອອກລິດ 2 ຢ່າງ ທີ່ຊ່ວຍ

ໃຫ້ລະດັບຮໍໂມນເພດຍິງ ເອສໂຕຣເຈນ ສົມດູນ

- 7.5 mg Genistin

- 7.5v mg Daidzin

- ຄຸນນະພາບສູງ ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບຈາກບໍລິສັດອາເມລິກາ ເຊິ່ງມີຊ່ຽວຊານໃນການສະກັດ

ສານ ໄອຟາວອນ ຈາກທໍາມະຊາດ ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງພັນທຸກໍາເພື່ອຮັບຮອງວ່າມັນຈະມີ

ຄວາມຄົງທົນ ແລະ ມີການສົມດູນທາງດ້ານຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ

- ຖົ່ວເຫຼືອງສະກັດມາຈາກຕົ້ນຖົ່ວເຫຼືອງທໍາມະຊາດ ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງພັນທຸກໍາ

* ຢາງ... Yang ສົມດຸນລະດັບຮໍໂມນ ເອສໂຕຼເຈນ ໃນຮ່າງກາຍ...

+ ປະໂຫຍດທາງການແພດ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວໝົດປະຈໍາເດືອນ

- ຫຼຸດອາການອອກຮ້ອນວູບວາບຕາມໃບໜ້າ:

ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບໄອໂອຟາວອນ 50 mg ໃນທຸກວັນ, ສາມາດລົດຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມ

ຮ້າຍແຮງຂອງອາການອອກຮ້ອນວູບວາບຕາມໃບໜ້າ

- ຫຼຸດອາການເຫື່ອອອກຍາມກາງຄືນ:

ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບ ໄອໂຊຟາວອນ 50 mg ໃນທຸກວັນ, ສາມາດລົດຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມ

ຮ້າຍແຮງຂອງອາການເຫື່ອອອກຍາມກາງຄືນ

- ປ້ອງກັນການສູນເສຍມວນກະດູກສັນຫຼັງ:

- ເພີ່ມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະດູກໃນແມ່ຍິງໝົດປະຈໍາເດືອນ

- ຫຼຸດປັດໃຈສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຫົວໃຈ - ເສັ້ນເລືອດ ແລະ ພະຍາດກະດູກຜ່ອຍ

 

- ບວກຄ່ານໍາສົ່ງ: 5,000 ກີບ.

ສະແດງຄໍາເຫັນ

ໝາຍເຫດ: HTML ຍັງບໍທັນມີການແປ!

ຈັດອັນດັບ: ດີ

ພິມລະຫັດທີ່ສະແດງລົງໃນ: