ອາເປຕັນແວວເນດອາຫານບໍາລຸງຜູ້ອາຍຸສູງ Appeton Wellness 60+ 900g

ລຸ້ນ (Model): Appeton Wellness 60+ 900g

ມີສິນຄ້າ ມີສິນຄ້າ

ລາຄາ: 315,000.00KIP
ລວມພາສີ 315,000.00KIP
ຈຳນວນ:
(ຊື່ຮ້ານ ຊີມໍ),

ອາເປຕັນແວວເນດອາຫານບໍາລຸງຜູ້ອາຍຸສູງ Appeton Wellness 60+ 900g

- ເປັນຫຍັງຜູ້ອາຍຸສູງຈິ່ງຕ້ອງດື່ມ ອາເປຕັນ ແວວເນດ 60+ ?

ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ - ບໍ່ມີອາການຖອກທ້ອງ - ບໍ່ມີໄຂມັນ Cholesterol - ບໍ່ເກີດອາການ

ພູມແພ້

1. ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຄວບຄຸມໄຂມັນ Cholesterol ໃນເລືອດຢູ່ ສາມາດດື່ມນົມ ອາເປຕັນ

ແວວເນດ 60+ ນີ້ໄດ້ບໍ່ ?

ໄດ້, ເພາະ ອາເປຕັນ ແວວເນດ 60+ ເປັນສູດສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມລະດັບໄຂມັນ

ໃນເສັ້ນເລືອດ, ຍ້ອນ ອາເປຕັນ ແວວເນດ 60+ ບໍ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງໄຂມັນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ

ພະຍາດທາງເສັ້ນເລືອດ ແລະ ຫົວໃຈ.

2. ຜູ້ທີ່ກໍາລັງເປັນໂລກຕັງຊົງ ກໍ່ສາມາດດື່ມ ອາເປຕັນ ແວວເນດ 60+ ໄດ້ບໍ່ ?

ໄດ້, ເພາະຜູ້ເປັນຕັງຊົງ ແມ່ນຄວນຈະໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນສານອາຫານທີ່ເປັນທາດຊີ້ນ, ແປ້ງ, ໄຂມັນ, ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ, ໂດຍສານ

ອາຫານດັ່ງກ່າວຕ້ອງບໍ່ມີໄຂມັນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ ເຊັ່ນ: Cholesterol ແລະ ໄຂມັນ

ອີ່ມຕົວ. ນີ້ຄືຂໍ້ແນະນໍາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ທີ່ເປັນໂລກຕັງຊົງສູງ, ກໍາລັງໃຫ້ຄວບຄຸມລະດັບ

ໄຂມັນ ແລະ ທາດໂຊດຽມ (Sodium) ເຊິ່ງວ່າ ອາເປຕັນ ແວວເນດ 60+ ມີປະລິມານ

ໂຊດຽມ 1,200mg ເຊິ່ງເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ.

3. ຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານກໍ່ສາມາດດື່ມ ອາເປຕັນ ແວວເນດ 60+ ໄດ້ບໍ່ ?

ໄດ້, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງຕິດຕາມລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ ແລະ ປຶກສາໝໍຊ່ຽວຊານ ດ້ານໂພ

ສະນາການ ແລະ ໝໍປະຈໍາເປັນພິເສດ ໃນການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ອາເປຕັນ ແວວເນດ 60+.

4. ຜູ້ທີ່ກໍາລັງປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງ ດ້ວຍການໃຊ້ວິທີທາງເຄມີ ແລະ ການສາຍແສງ ກໍ່ສາ

ມາດດື່ມ ອາເປຕັນ ແວວເນດ 60+ ?

ໄດ້, ເພາະສູດ ອາເປຕັນ ແວວເນດ 60+ ຊ່ວຍບໍາລຸງສຸຂະພາບໄນໄລຍະການປິ່ນປົວພະ

ຍາດມະເຮັງ. ນີ້ເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ເພາະຜູ້ທີ່ເປັນມະເຮັງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຂາດ

ສານອາຫານ, ຂາດການບໍາລຸງຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ມັກເກີດມີບັນຫາໃນການກິນເຊັ່ນ:

ອາການປວດຮາກ, ຮາກ, ເຈັບບໍລິເວນປາກ, ກືນອາຫານຍາກ. ການດື່ມ ອາເປຕັນ ແວວເນດ

60+ ໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດໃນການຕອບສະໜອງດ້ານພະລັງງານຮ່າງກາຍທີ່ຈໍາເປັນໃນແຕ່ລະວັນ

ແລະ ອາເປຕັນ ແວວເນດ 60+ ຍັງມີກິ່ນຫອມ, ລົດຊາດດີ, ດື່ມງ່າຍ.

- ພາວະການຂາດສານອາຫານໃນຜູ້ສູງອາຍຸ:

1 ໃນ 3 ຂອງຜູ້ປ່ວຍທີ່ອາຍຸສູງ ສ່ຽງຕໍ່ການຂາດສານອາຫານ

1 ໃນ 5 ຂອງຜູ້ອາຍຸສູງ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂາດສານອາຫານ

- ສາຍເຫດຫຍັງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂາດສານອາຫານໃນກຸ່ມຜູ້ອາຍຸສູງ ?

ການຂາດສານອາຫານແມ່ນພົບເຫັນຈາກກຸ່ມຜູ້ອາຍຸສູງທີ່ຮ່າງກາຍຈ່ອຍຜອມ, ບໍ່ມີເຫື່ອແຮງ

ສາຍເຫດດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຈາກເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ກິນອາຫານບໍ່ພຽງພໍ

2. ສາເຫດຈາກການປ່ວຍໄຂ້ເປັນເວລາຍາວນານ

3. ຂາດສານອາຫານເປັນເວລາດົນ

4. ການດູດຊຶມສານອາຫານຂອງລໍາໄສ້ບໍ່ໄດ້ດີ

5. ລະບົບຍ່ອຍອາຫານບໍ່ດີ ເນື່ອງຈາກພາວະແກ່ສະລາ

6. ມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບແຂ້ວ: ແຂ້ວຫຼົ່ນ, ຫຍໍ້າຍາກ, ປາກໂພງ ແລະ ໃຊ້ແຂ້ວປອມ

- ຄວນເຮັດແນວໃດເພື່ອປ້ອງກັນ ການຂາດສານອາຫານໃນຜູ້ສູງອາຍຸ ?

1. ເລືອກເຟັ້ນອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ສານອາຫານທີ່ອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ອາຍຸສູງ

ຄວນກິນໜ້ອຍ ແຕ່ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍຄາບ

2. ກິນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອເພີມໄຍອາຫານ, ວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ສານ

ອາຫານຫຼາຍຊະນິດ

3. ນໍາໃຊ້ອາຫານເສີມເຊັ່ນ: ອາເປຕັນ ແວວເນດ 60+ ເພື່ອບໍາລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ທົດແທນ

ພະລັງງານໃນແຕ່ລະວັນ

* ສ່ວນປະກອບ:

- ໂຄເອັນຊາຍ ຄິວ 10 (Coenzyme Q10):

1. ຈໍາເປັນໃນການສ້າງພະລັງງານ ແລະ ໜ້າທີ່ການຂອງອະໄວຍະວະ (ກ້າມເນື້ອ, ຫົວໃຈ,

ຕັບ ແລະ ອື່ນຯ)

2. ມີໜ້າທີ່ໃນການຕ້ານອານຸມູນອິດສະຫຼະ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການ ແກ່ໂຕ ແລະ ທໍາລາຍຈຸລັງ

ຮ່າງກາຍ

- ວິຕາມິນ ບີ ລວມ (Vitamin B Complex):

1. ຈໍາເປັນໃນການສ້າງພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍ

2. ຊ່ວຍການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງລະບົບປະສາດ

3. ຊ່ວຍຮັກສາການທໍາງານຂອງກ້າມເນື້ອໃນຜົ້ງທອງ ແລະ ລະບົບລໍາໄສ້

- ໂຄມຽມ (Chromium):

1. ຊ່ວຍຮັກສາລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ

- ວິທີປະສົມນົມ:

ປະສົມ 5 ບ່ວງ ກັບນໍ້າອຸ່ນ 250ml

1. ດື່ມ ອາເປຕັນ ແວວເນດ 8 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ ສາມາດທົດແທນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານພະລັງງານ

ແລະ ອາຫານໃນມື້ໜຶ່ງ

2. ດື່ມ ອາເປຕັນ ແວວເນດ 60+ 2-3 ຄັ້ງຕໍ່ວັນ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ອາຍຸສູງມີກໍາລັງແຮງບໍ່ອິດເມື່ອຍ

ດື່ມ ອາເປຕັນ ແວວເນດ 1 ຄັ້ງໄດ້ຮັບພະລັງງານ 249kcal

+ ບວກຄ່ານໍາສົ່ງ: 5,000 ກີບ.

ສະແດງຄໍາເຫັນ

ໝາຍເຫດ: HTML ຍັງບໍທັນມີການແປ!

ຈັດອັນດັບ: ດີ

ພິມລະຫັດທີ່ສະແດງລົງໃນ: